Forfatter: Jacob Christensen

Aktualitetsforedrag: Dokumentation og effekt i socialt arbejde

Slides fra Marie Østergaard Møllers aktualitetsforedrag om dokumentation og effekt i socialt arbejde.

Fagprofessionelle som socialrådgivere, pædagoger og psykologer skal træffe en række ret forskelligartede beslutninger, når der arbejdes i frontlinjen med fx børn og familier. Der er brug for forskellige typer af viden om barnet, familien, den lokale kontekst, tidligere sager m.v. Det er der i for sig intet nyt i. Men i praksis sker det nogle gange, at de rammer for videnssamarbejde, der ’gælder’ i en given sammenhæng, spænder ben for det gode formål: at hjælpe rettidigt på den bedst mulige måde.

I dette foredrag vil Marie Østergaard Møller tage udgangspunkt i de nationale og lokale rammer, der er for socialt arbejde på børneområdet og vil forsøge at skitsere en forskel mellem kontrollerbare og ikke-kontrollerbare dilemmaer for praksis.
Dette foredrag vil bla. komme ind på følgende spørgsmål. 1. Hvorfor er den måde ’vi’ dokumenterer på nogen gange et problem? 2. Hvad får borgerne (her: børn og familier) ud af den måde ’vi’ dokumenterer på? Bidrager dokumentationen til at skabe bedre rammer for at gøre en forskel i deres liv, eller glemmes dette i ’rammemål’ for regeloverholdelse og budgetansvarlighed?

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

Dato og tid: Onsdag d. 27. september 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Aktualitetsforedraget er arrangeret af

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA
Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord
Laura Pode, Formand DSR

Arrangør/Kontaktpersoner
Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk
DSR Socialrådgiveruddannelsen i Århus

FORSA: Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling i FORSA

FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00

Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus.

Referat af Generalforsamling 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aktivitetsplan

  • Socialrådgiverdage
  • Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
  • 4 årlige ”gå-hjem-møder”
  • Symposium om FORSA i Fremtiden
  • FORSA Nordic

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændring. Forslag: Reduktion af kontingentbetalingen med 50 pct. ved indmeldelse efter 1. august med virkning fra 1. august 2017.

6. Regnskab 2016

7. Forslag om revideret budget 2017

8. Budget 2018

9. Valg – på valg er:

  • Jonas Kirkegaard Ørnbøll: genopstiller ikke
  • Jacob Christensen: genopstiller
  • Anne Mette Carlslund : genopstiller
  • Stella Mia Sieling-Monas : genopstiller
  • Vibeke Bak Nielsen: genopstiller

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formand Vibeke Bak Nielsen på vibekebak@socsci.aau.dk senest onsdag d.19. oktober.

Aktualitetsforedrag: Udsatte børn og unge

Gå-hjem- mødet, der desværre blev aflyst i juni, vil blive afholdt fredag d.22.september 2017 kl.15.30 på UCC Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale K1.04.

Programmet for aftenen er to oplæg af Phd-studerende på området omkring “udsatte børn og unge”. Ida Marie Schrøder vil her holde oplæg “Om at beregne et udsat barns behov”, imens Anne Mørk vil fortælle om “Børns rettigheder ved tvangsanbringelser.”

Hvis du har tid og lyst til at deltage, så skriv til Katrine Sjørslev på aksn@cafa.dk og tilmeld dig hurtigst muligt.

Deltagelse er gratis

Aktualitetsforedrag: Udsatte børn og unge

FORSA afholder gåhjemmøde d. 8. juni 2017 kl.16.30 på UCC Carlsberg. Programmet for aftenen er to oplæg fra Phd-studerende på området omkring “udsatte børn og unge”. Ida Marie Schrøder vil her holde oplæg “Om at beregne et udsat barns behov”, imens Anne Mørk vil fortælle om “Børns rettigheder ved tvangsanbringelser.” Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til Katrine Sjørslev på aksn@cafa.dk.

Aktualitetsforedrag: Fattigdom og omsorgssvigt

Tid: Tirsdag d. 2. maj 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold: På baggrund af interviews med børn, forældre fra 15 familier, og af tilknyttede professionelle samt journallæsning har Adam Johansen skrevet en forskningsrapport, hvorfra han vil fremlægge de vigtigste resultater.

Fattigdom forstås ikke kun som manglende indtægt men også som tab af værdighed og tilhørsforhold. Undersøgelsen viser, at både børn og forældre døjer med skamfølelse, som kan have alvorlige konsekvenser for selvværd og inklusion.

For forældre kan skam modvirke empati, skabe aggressivitet og endda føre til vold. På mødet præsenteres eksempler på, hvordan materielle og emotionelle afsavn er sammenflettede i børnefamiliers hverdagsliv.

Rapporten er udsolgt men kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Aktualitetsforedrag på VIA: ” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

Torsdag d. 23. februar 2017 fra kl. 14.30 -16.15, C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold:
Hvorfor tror vi, at arbejdsmarkedseksklusion får alvorlige sociale konsekvenser for kronisk syge, når det ikke også gør det for efterlønnere og pensionister, eller folk som midlertidigt eller permanent forlader arbejdsstyrken for at være hjemmegående husmødre, for at gå på barsel eller for at uddanne eller efteruddanne sig?

Er det eksempelvis, fordi vi tror, at det er mindre slemt at stå uden for arbejdsmarkedet, når man når en bestemt alder? Og er det sociale liv i virkeligheden så afhængigt af arbejdsmarkedsdeltagelse, når det kommer til stykket? Har vi overhovedet empirisk belæg for at tro, at en eksklusion fra arbejdsmarkedet også bliver en social deroute?

Dette diskuterer Iben Nørup, Post Doc, PhD, på foredraget, hvor hun også kommer ind på, hvilke konsekvenser hun ser de seneste års beskæftigelsesreformer har haft ift. kronisk syge og handicappede. Afslutningsvis diskuteres, om beskæftigelsesreformerne kan ses som et muligt brud med den velfærdsstat, vi hidtil har haft i Danmark?

Det er gratis og deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA

Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen
Mads Bilstrup, formand DS Region Nord

Arrangør/Kontaktpersoner

Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk

Call for papers: Encounters between STS and Social Work

Tidsskriftet STS Encounters søger artikler om mødet mellem socialt arbejde og Science and technology studies:

Traditionally, social work and Science and Technology Studies (STS) have a somewhat underdeveloped relationship, wherein social work researchers to some degree have drawn on various insights from STS – especially actor-network theory – but where STS researchers rarely have studied social work as theory and practice. However, social work is rich with interesting developments such as the introduction of new evidence-based standards, elaborate IT systems, welfare technologies and telecare initiatives. At the Danish STS conference at Aarhus University in June 2016, the relation between social work and STS was explored in a track that attracted substantial interest and promising contributions.

Fuld omtale her