Kategori: Ikke kategoriseret

Webinar om ”De oversete børn”

FORSA inviterer til et webinar med forsker Iben Nørup om ”De oversete børn” tirsdag d. 4. oktober kl. 15.  

TEMA: ”De oversete børn”.

OPLÆG VED: Forsker Iben Nørup.

Der er udsendt invitation med link til begivenhed til FORSA-medlemmer.

Kontakt formand Anders Bøggild, hvis du er medlem og ikke har fået tilsendt linket og gerne vil deltage.

Aktualitetsforedrag på engelsk: “Predictive Risk Modelling in Child Protection”

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag tirsdag, den 11. oktober 2022. Kl. 14.25-16.05 på VIA University College, Ceres auditoriet, A0.01, Campus C, Aarhus.

TEMA: “Predictive Risk Modelling in Child Protection: Case Studies of applications in the US”

OPLÆG VED:

Rhema Vaithianathan , Professor of Health Economics and Director of the Centre for Social Data Analytics, Auckland University, New Zealand.

INDHOLD

Professor Rhema Vaithianathan er internationalt anerkendt for sit arbejde med implementeringen af maskinlæringsværktøjer i statslige systemer der anvendes til sagsbehandling af udsatte borgere, herunder udsatte børn og unge.

Rhema leder i øjeblikket udviklingen af flere nye maskinlæringsværktøjer, der vil hjælpe australske og amerikanske myndigheder med bedre at håndterede udfordringer, de står over for. Rhema vil i dette oplæg dele hendes viden og erfaringer fra feltet med os.

Hun kommer blandt andet omkring spørgsmålet: ”Kan der ved hjælp af maskinlæringsteknikker og algoritmer skabes meningsfulde hjælpeværktøjer for socialrådgiveren eller bør man afholde sig fra at anvende algoritmer i sagsbehandling af udsatte borgeres sager?”

Online deltagelse er en mulighed:

https://viadk.zoom.us/j/62654329836?pwd=Tm5yZkhxWlRKZndDZU9CNTBvSUU2UT09

Dette aktualitetsforedrag gennemføres på engelsk.

Webinar: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

FORSA inviterer til webinar med temaet Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Det foregår online mandag d. 9. maj 2022 kl. 15.30 – 16.45.

TEMA: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

OPLÆG VED

Lektor Marie Louise Lauridsen, UC SYD.

INDHOLD 

Forskeren fortæller: 

Udsatte voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug har behov for en helhedsorienteret koordineret indsats på tværs af sektorer og professioner, og borgere der har komplekse problemstillinger, har generelt behov for et helhedsorienteret perspektiv på deres problemstillinger for at muliggøre tilrettelæggelse af relevante indsats på rette tidspunkt. 

Dette kan en forløbskoordinator, der arbejder med koordinerende indsatsplaner på tværs af psykiatri, misbrugsbehandling og relevante samarbejdspartnere, bidrage til at understøtte. Vi har undersøgt hvordan samarbejdet og arbejdet med planerne fungerer i praksis, med fokus på hvilke kompetencer forløbskoordinatoren skal have for at lykkes med koordineringen på tværs. Og vi finder at det er via de uformelle kompetencer, der bliver bygget bro på tværs og at der her ligger et uudnyttet potentiale som kan gavne borgerens udbytte af forløbet. 

De koordinerende indsatsplaner understøtter arbejdet med fokus på prioritering af indsatser og overblik for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og sikrer viden for de professionelle om, hvem der varetager hvilke indsatser og ikke mindst hvordan de professionelle kommer i kontakt med hinanden. 

Webinaret rundes af med en fælles drøftelse af, hvad der aktuelt rør sig indenfor området og hvordan den hvad den opnåede viden i forskningsprojektet kan anvendes i praksis.    

Webinaret foregår online via Zoom her:

https://viadk.zoom.us/j/63680446760?pwd=MUd4OVVGYk1ZUGdDQ2k4VEo4T0lmdz09 

Aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling

D. 27.04.22 kl. 14.25 – 16.05 inviterer FORSA til aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling på VIA University College, Ceresbyen i Aarhus. Generalforsamlingen foregår fra kl. 16.15.

TEMA: Socialt arbejde 2022 set fra Kofoeds skole og Udsatterådet i Aarhus Kommune,

OPLÆG VED

Michael Alber, forstander for Kofoeds Skole i Aarhus og næstformand i Udsatterådet i Aarhus fra 2010 til 2022.

TID OG STED

Tid: 27.4. kl. 14.25 – 16.05.

Sted: VIA, Campus C i Aarhus i lokale 2.41.

INDHOLD

Det sociale arbejde på Kofoeds Skole i Aarhus.

Dette foredrag vil give et indblik i det sociale arbejde ved en værdi- og holdningsbaseret selvejende institution, hvor der arbejdes med pædagogiske principper, som har en historie i socialt arbejde siden 1928, og som rummer et særligt menneskesyn.

Skolen arbejder med mening som indgang til udvikling, og har ‘hjælp til selvhjælp’ som pædagogisk profil sammen med ‘det fælles tredje’. Kærlighed, krav og konsekvens fungerer som en pædagogisk linje igennem skolens arbejde.

Målgrupperne, der benytter skolen er de arbejdsledige, de særligt socialt udsatte, grønlænderne, flygtningene og de ‘nye’ unge.

Oplægget handler om tendenser i det sociale arbejde i dag, med fokus på de unge udsattes udfordringer samt Udsatterådet i Aarhus – historien bag rådets tilblivelse og formålet med at have et råd i kommunen, rådets arbejde og opgaver, formen, organiseringen og resultaterne.

GENERALFORSAMLING kl. 16.15:

FORSA indkalder hermed til generalforsamling 27/4-2022 kl. 16.15 på Campus C i Aarhus i lokale C3.04.

Generalforsamlingen afholdes som hybridt arrangement med mulighed for at deltage online via Zoom:
https://viadk.zoom.us/j/69184401953?pwd=cmx3aUdRUExNN3BGZllzVzBZcWhJQT09

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af regnskab for 2021
6. Drøftelse af budget 2023
7. Fastsættelse af kontingent for 2023
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Evt.

Webinar om samskabelse

Tirsdag d. 26. oktober kl. 15.00-16.00: Webinar på Zoom. 

TEMA: Udsat for samskabelse – bottom-up perspektiver på samskabelse i socialt arbejde.

OPLÆG VED

Ph.d. og indstillet kandidat til FORSA’s Forsknings- og udviklingspris, Maja Müller.

INDHOLD

Samskabelse mellem frontmedarbejdere og udsatte grupper i det sociale arbejde kan være udfordret af borgernes udsatte position og de indlejrede magtrelationer samt myndigheds- og klientroller, der ofte eksisterer i det sociale arbejde. I dette webinar belyses det, hvorledes samskabelsesprocesser kan skabe nye roller og rolleskift i det sociale arbejde, ligesom barrierer og dilemmaer herfor diskuteres. Der tages et særligt afsæt i brugerperspektiver fra væresteder for udsatte grupper.

Arrangementet foregår online på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/61366914584?pwd=L01zLzJuYU5sRkZUZXE0SlVZTUxydz09

Aktualitetsforedrag om Børns rettigheder i den kommende børnelov

Københavns Professionshøjskole, FORSA, Foreningen af forskere i socialt arbejde, Videnscenter for Børneinddragelse og Udsatte Børn & Akademisk Forlag indbyder til reception for bogen Børns rettigheder i den kommende børnelov – kan de noget nyt?

Fredag d. 29. oktober kl. 14.15-16.15 ved Københavns Professionshøjskole, Auditoriet, Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frederiksberg.

TEMA: Børns rettigheder i den kommende børnelov.

OPLÆG VED

Docent Anne Marie Willumsen, VIA.

Afdelingsleder på Institut for Menneskerettigheder, Nikolaj Nielsen.

Lektor Yvonne Mørck, RUC.

Ph.d. Bo Wagner Sørensen, KU.

Docent Frank Ebsen, KP, Foreningen De Anbragtes Vilkår.

Fransiska Mannerup, Foreningen De Anbragtes Vilkår. 

Lektor Ida Schrøder, KP.

INDHOLD

Folketinget forhandler for tiden om en ny ambitiøs børnelov. Den forventes vedtaget i foråret 2022 og skal afløse Servicelovens kapitel om særlig støtte til udsatte børn. Regeringen og aftalepartierne har varslet, at loven vil give anbragte børn en række nye rettigheder. Rettighederne vil styrke barnets stemme endnu mere. Er det noget, der får betydning i praksis? Og hvad betyder det for børn og unge at kunne træffe beslutninger, som får afgørende indflydelse på deres tætteste familierelationer?

Spørgsmålene er mange. Vi har ikke de færdige svar. Men vi rejser nogle spørgsmål og giver nogle bud fra forskere og specialister.

Aktualitetsforedrag om LGBT+ i hjemløshed

FORSA og Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus inviterer til aktualitetsforedrag om LGBT+ i hjemløshed – et projekt, der har været indstillet til FORSA’s Uddannelsespris 2021.

Onsdag, d. 23. november 2021 kl. 14.25 – 16.05 ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Campus Aarhus C. C2.41.

TEMA: LGBT+ i hjemløshed – En diskursanalyse af forståelsen af unge LGBT+ -personer i hjemløshed, set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv.

OPLÆG VED

Anne Cathrine Grodt Isted. Professionsbachelor i socialt arbejde.

INDHOLD

Dette foredrag er på baggrund af et bachelorprojekt om målgruppen og som har et socialkonstruktivistisk afsæt og beskæftiger sig med diskurser på området for unge LGBT+-personer, som oplever hjemløshed samt hvilke betydninger disse diskurser har for udførelsen af det sociale arbejde med målgruppen. Betydningen af diskursernes påvirkning af det sociale arbejde ses i manifesteringen af de offentlige strukturer, og i den svage offentlige opmærksomhed på målgruppen.

Anders Bøggild Christensen, FORSA: ”Dette spændende bachelorprojekt har været indstillet til FORSA´s uddannelsespris i 2021”.

Se mere her: Aktualitetsforedrag 23.11.2021.

Aktualitetsforedrag om digitaliseringens betydning for socialt arbejde

Tirsdag d. 28. september kl. 14.25-16.05 ved Campus C, A C2.41, VIA Socialrådgiveruddannelsen Århus.

TEMA: Digitaliseringens betydning for socialt arbejde.

OPLÆG VED

Lena Kjeldsen, docent hos Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA.

INDHOLD

Oplæg om digitaliseringens betydning for socialt arbejde. Lena Kjeldsen introducerer forskellige begreber og teknologier, der allerede anvendes eller er på vej i myndighedsarbejdet.

Bemærk: Foredraget streames ikke.

Aktualitetsforedrag om socialt arbejde med børnekræft

Tirsdag d. 12. oktober kl. 16.30-18.30 ved Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø.

TEMA: Sociale konsekvenser af børnekræft.

OPLÆG VED

FORSA prisvinder og Ph.d. Line Thoft Carlsen.

INDHOLD

På baggrund af sin Ph.d.-afhandling ”Sociale konsekvenser af børnekæft” fortæller Line Thoft Carlsen om nogle af de sociale forandringer og udfordringer familier, der er berørt af børnekræft, er eksponeret for.

Foreningen er vært for lidt at spise og drikke.

Bemærk: Tilmeld foregår via opslag hos FORSA på Facebook.