Institutionsmedlemmer

Private og offentlige virksomheder samt institutioner inden for forskning, uddannelse og udvikling af socialt og socialpædagogisk arbejde i praksis tilbydes støttemedlemsskab. Der opnås her adgang til FORSA-netværket og deltagelse i en række FORSA aktiviteter med flere medlemsfordele:

 • Institutionsmedlemmer kan få sit logo på FORSAs hjemmeside – og opnår mulighed for at profilere egne arrangementer og/eller forsknings- og netværksaktiviteter på hjemmesiden indenfor rammen af foreningens formål
 • Medlemsfordele gælder for 10 medarbejdere pr. medlemskab
 • Adgang til et unik fagligt netværk, hvor viden og brobygning mellem forskning, praksis og undervisning er sat i centrum
 • Løbende tilbud om spændende og inspirende lokale arrangementer – der i samarbejde med FORSA også kan målrettes relevante temaer i egen organisation
 • Medlemsrabat ved deltagelse i FORSAs årsmøder
 • Modtage tidsskriftet Uden for nummer og FORSA information

Institutionsmedlemskab dækker 10 medarbejdere for et årligt kontingent på 4.000 kr.

Du finder indmeldingsblanketten her: Indmeldelse

Kontakt altid gerne formand Anders Bøggild Christensen på mobil: 8755 3305 eller mail: abc@via.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende institutionsmedlemsskab i FORSA.

Institutionsmedlemmer, der støtter FORSA

Professionshøjskolen Absalon, Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, som giver den studerende kompetence til at arbejde med de sociale problemer, som mennesker møder gennem hele livet eller til senere at læse videre og tage en diplom-, master-, eller kandidatuddannelse.

Ved Professionshøjskolen Absalon kan de studerende læse til socialrådgiver i Roskilde, Slagelse og Nykøbing F.

Uddannelsesformer
Den studerende kan tage uddannelsen på to forskellige måder: den ordinære, dvs. ved fremmøde eller som e-læring, hvor den studerende to gange om måneden mødes med medstuderende.

Som færdiguddannet socialrådgiver får den studerende titlen Professionsbachelor som socialrådgiver og er derved kvalificeret til job som rådgiver og vejleder, sagsbehandler og myndighedsudøver, koordinator med tværfaglighed som arbejdsform, planlægger og udvikler, forhandler, konsulent eller projektmager, forandringsagent, underviser og forsker.

Forskning og Innovation
Forskning og Innovation på Professionshøjskolen Absalon er løftestang for udvikling af velfærdssamfundets kerneydelser. Al forskning på PHA starter og slutter med praksis:

Praksisfeltet
Programmet har fokus på forskning i og innovation af professionernes arbejde og praksis.

Programmet har fokus på nye samfundsmæssige krav og professionernes vilkår for at udføre velfærdsarbejdet, samt på hvordan udfordringer i arbejdslivet kræver nye samspil mellem professionsuddannelserne og praksis.

Et område er forskning i betydningen af velfærdsteknologi i professionernes arbejde og hvordan professionerne kan forholde sig til nye teknologier i arbejdslivet.

Udsatteområdet
Forskning på udsatteområdet har fokus på arbejdet med og indsatser overfor mennesker i udsatte positioner. Vi forsker i inklusion og eksklusionsprocesser indenfor velfærdsstatens institutioner og i samarbejde med civilsamfundet for mange forskellige målgrupper.

Vi retter særligt fokus på forskning i og udvikling af tværprofessionelle og tværinstitutionelle indsatser.

Vi indgår i samarbejde med andre UC’er i NUBU Nationalt videncenter om udsatte børn og unge, og i Netværket på udsatte voksen området UC- NUVO

Kontakt
Kontaktperson: Turid Eikeland, tei@pha.dk.

Dansk Socialrådgiverforening

Institutionens formål og arbejdsområde: Dansk Socialrådgiverforening (DS) er socialrådgivernes faglige organisation. Foreningen har ca 13.800 medlemmer og varetager socialrådgivernes interesser vedr. bl.a. løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse. DS arbejder endvidere løbende på at udvikle socialrådgivernes fag og påvirke den politik, som sætter rammerne for den socialfaglige indsats. DS er medlem af hovedorganisationen FTF og Offentlig ansattes organisationer (OAO) og samarbejder i de internationale organisationer NSSK og IFSW.

Hvilke udfordringer i socialt og socialpædagogisk arbejde er I mest optaget af for tiden? Reguleringen og kontrollen af det sociale arbejde, og det bureaukrati, der er fulgt med NPM og de ”nye” styringsformer er en af de vigtigste udfordringer i socialt arbejde. Reguleringen kommer både fra centrale instanser og fra kommunale ledere. Den er tæt knyttet til stram økonomiskstyring og tab af kompetence for socialrådgiverne. Hertil kommer kampen for at få mulighed for at yde borgere med sammensatte problemer udover ledighed en relevant socialfaglig bistand. Det forudsætter bl.a. et brud med den massive beskæftigelseslinie. Endelig er der behovet for at udvikle en effektiv forebyggende indsats på alle socialpolitikkens områder, herunder en bredspektret rehabiliteringsindsats, der koordineret inddrager sundhed, sociale forhold og beskæftigelse.

Hvordan ser I de udfordringer i relation til foreningen FORSAs formål og virke?Udfordringerne befinder sig i høj grad på det politiske plan. Men forskning i socialt arbejdes praksis og i rammerne for socialt arbejde er nødvendig for at finde konstruktiveog solide svar, som kan anvendes i de politiske processer og i socialt arbejdes praksis. Overordnet er der en god sammenhæng mellem FORSAs formål og virke og DS´ politik og professionsstrategi. Videnscirkulationen mellem forskning, uddannelsesmiljøer og socialt arbejdets praksis er helt nødvendig for udviklingen af socialt arbejde, og central i DS´ uddannelsespolitik. DS finder det vigtigt, at praksis repræsenteres stærkt i FORSAs medlemskreds – også på institutions- og ledelsesniveau, hvor der træffes beslutning om implementering af nye metoder og deltagelse i udviklingsprojekter.

Kontakt
Kontaktperson: Nicolai Paulsen, np@socialraadgiverne.dk.

Kofoedsminde

logo kofoedsminde

Kofoedsminde er en socialpædagogisk specialinstitution for voksne, udviklingshæmmede over 18 år, som har en dom eller er idømt en foranstaltning på åbne eller sikrede afsnit. Det er den eneste institution i Danmark med sikrede afsnit for voksne udviklingshæmmede.

Fysisk ligger institutionen i Rødbyhavn på Lolland. Der er 34 pladser på sikrede boafsnit og 18 pladser på åbne boafsnit. Institutionen har ansat omkring 260 medarbejdere.

Som en socialpædagogisk institution tilbyder Kofoedsminde beskyttet beskæftigelse og forskellige aktiviteter. Specialinstitutionen er landsdækkende for voksne lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne.

Beboerne på Kofoedsminde har begået alvorlig kriminalitet, og institutionen befinder sig i krydsfeltet mellem det strafferetslige, det sociale, det voksenpædagogiske og det psykiatriske system og har bred erfaring med og viden om psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende adfærd.

Kontakt
Kontaktperson: Kay Jokil, kajok@regionsjaelland.dk.

Socialpædagogisk Seminarium, Ililissat

Institutionens formål og arbejdsområde:
Videncenteret ved PI/SPS – Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat, Grønland har til formål at videreudvikledet sociale og socialpædagogiske arbejde i Grønlandsamt internt her på institutionen. Videncenteret består afen centerleder og de øvrige aktører i centeret er lærere med forskerkompetencer og evt. medarbejdere der tilknyttes ad hoc.

Hvilke udfordringer i socialt og socialpædagogiskarbejde er I mest optaget af for tiden?
Videncenteret har i øjeblikket 3 programmer:a) udsattebørn og unge herunder tidlige indsatser og styrkelse afforældrekompetencer, b) handicap og udsatte og marginaliserede grupper, og c) metodeudvikling indenfor de 2 foregående temaer.

Hvordan ser I de udfordringer i relation til foreningen FORSAs formål og virke?
Vi er på mange måder isolerede her i Grønland og har behov for fagligt samarbejde og sparring med aktører i de andre nordiske lande. Vi kan deltage i tematiserede forskernetværk samt deltage i komparativ forskning. Vi kan også tilbyde forskere fra de øvrige nordiske lande at indgå i udviklings/forskningsprojekter her i Grønland eller understøtte forskning i grønlandske forhold overfor forskere fra de øvrige nordiske lande.

Kontakt
Videncenteret for socialt arbejde og socialpædagogik, PI/SPS, postboks 519, 3952 Ilulissat
Videncenterleder: Kåre Halvorsen, e-mail: kaare.halvorsen@attat.gl, tlf. +299 946433

Udvikling – Socialforvaltningen i Århus Kommune

Institutionens formål og arbejdsområde:

Udvikling er en enhed i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Vi arbejder med hele Socialforvaltningens område; udsatte og børn med handicap, socialpsykiatri og udsatte voksne og voksne med handicap.

 

Vi er med til både at formidle eksisterende viden og til at skabe ny viden. Vi løser opgaver i tæt samarbejde og dialog med ledelse, medarbejdere og brugere hele vejen rundt i organisationen. Vi har en bred vifte af kompetencer og opgavefelter:

 • Evaluering og dokumentation
 • Implementeringsstøtte
 • Konsulentbistand, processtyring, læringsprocesser og sparring
 • Dyb faglig viden inden for Socialforvaltningens områder

Udvikling igangsætter og understøtter desuden forsøgs- og forskningsprojekter sammen med andre samarbejdspartnere, ligesom vi, i visse tilfælde, også leverer ydelser til andre kommuner. Det kan fx være i forbindelse med understøttelse af faglige forløb, understøttelse og implementering af ny praksis, evaluerings- og dokumentationsopgaver.

 

Hvilke udfordringer i socialt og socialpædagogisk arbejde er I mest optaget af for tiden?

 • Udvikling og implementering af et fælles fagligt, vidensbaseret grundlag på tværs af tilbud og indsatser på området for Familie, børn og unge
 • Understøttelse af relationel koordination i vores samarbejde omkring borgere med komplekse sociale problemer
 • Samspillet mellem den aktive borger, frivillighed og civilsamfund
 • Samspillet mellem faglighed / effekt / ressourcer

 

Hvordan ser I de udfordringer i relation til foreningen FORSAs formål og virke?
Disse udfordringer handler også om samspillet mellem viden/dokumentation og praksisudvikling – og dermed FORSAs fokus. Så udveksling og inspiration i FORSAregi indgår vi gerne i.

 

Kontakt
Udviklingskonsulent Runa Bjørn. rub@aarhus.dk tlf.: 4185 6382

Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College

VIA University College

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund forsker i social- og samfundsfaglige problemstillinger, herunder i socialt og socialpædagogisk arbejde, udsathed, handikap og socialpsykiatri.

Fokusområder i FoU-arbejdet omfatter blandt andet følgende områder.

 • Udsatte borgere
 • Arbejdsmarked og beskæftigelse
 • Handikap
 • Professionel praksis i socialt arbejde
 • Socialpsykiatri
 • Integrerede velfærdsindsatser
 • Data og teknologi i det velfærdsprofessionelle arbejde
 • Mangfoldighed og normer
 • Ledelse og organisering
 • Socialrådgiveruddannelsen

Se mere på: Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund | VIA

Kontakt

For yderligere oplysninger om VIAs FoU-aktiviteter på området kontakt:

Forskningschef Sanne Haase, saha@via.dk, 87551726

For yderligere oplysninger om VIAs socialrådgiveruddannelse kontakt:

Uddannelsesdekan for de social- og samfundsfaglige uddannelser Lene Mosegaard Søbjerg, lmos@via.dk, 87551751

UCL, Socialrådgiveruddannelsen og Administrationsbacheloruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen og Administrationsbacheloruddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole er to professionsbacheloruddannelser, der tager 3½ år og prioriterer forsknings- og vidensbaseret undervisning:

 • På Socialrådgiveruddannelsens med fokus på socialt arbejde for udsatte børn og unge, udsatte voksne samt fokus på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet og især på grupper af borgere med andre problemer end ledighed.
 • På Administrationsbacheloruddannelsen retter blikket sig mod styring, effektivisering og udvikling i den offentlige administration og på udvikling af innovative og foretagsomme administrative medarbejdere.

Praksisrelatering, internationalisering samt tværprofessionalitet er væsentlige opmærksomhedspunkter for begge uddannelser.

At hjælpe mennesker med problemer kræver overblik, systematik, planlægning og handling. Deraf følger også en forpligtelse til at påpege samfundsmæssige problemer og være med til at udvikle rammerne for det sociale arbejde. Socialrådgiveruddannelsen ved UCL kan tages både i Odense, Vejle eller som fjernstudie og er bygget op omkring seks kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde.
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer.
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser.
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser.
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område.
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Forskning og Innovation Forskning og innovation udvikles ved UCL gennem tværgående centre, som på tværs af uddannelsesporteføljen samarbejder med universiteter om ph.d. forløb, forsknings- og udviklingsprojekter og samarbejde med offentlig og privat virksomhed. Hvordan skaber f.eks. tværprofessionelt arbejde barrierer og muligheder for børn, unge og voksne i de sammenhænge, de prøver at blive en del af?

Kontakt
Kontaktperson: Hanne Pedersen, hape4@ucl.dk.

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Foreningsfællesskabet Ligeværd er et udviklingsnetværk og talerør for borgere med særlige behov. Ligeværd er et foreningsfællesskab bestående af seks organisationer, der på hver deres måde arbejder for at skabe bedre uddannelses-, arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

Målgruppen for Ligeværds indsats karakteriseres ofte ved, at de har generelle indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder, som gør det svært for dem at gennemføre en almindelig skolegang/uddannelse. Den overordnede målgruppe er børn, unge og voksne med særlige behov. Tidligere blev de ofte benævnt ”sent udviklede”. Målgruppen er karakteriseret ved, at de har vanskeligt ved at honorere de krav, der stilles i vores uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen til øvrige tilbud. De har generelt boglige vanskeligheder, indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder.

Dermed er fællesskabets målgruppe også forældre, der ofte behøver støtte til at være gode hjælpere for deres børn, og som også selv kan tilhøre målgruppen. Der kan også være tale om søskende, der ønsker at være medlem af en interesseorganisation og yde en indsats.

Ligeværd insisterer på, at ligeværd i samfundet er en værdi for os alle. Vi insisterer på, at mennesker med særlige behov skal have ekstra støtte og særlige vilkår, så de kan få opfyldt drømmen om at blive en del af samfundet som alle andre.

Ligeværd har noget at byde både forældre, pårørende, fagfolk og andre med interesse for at støtte mennesker med særlige behov.

Kontakt
Kontaktperson: Esben L. Kullberg, ligevaerd@ligevaerd.dk.

Sammenslutningen af danske socialrådgiverstuderende

 

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, forkortet SDS, er de socialrådgiverstuderendes studenterorganisation.

SDS er opbygget med et centralt og decentralt niveau. På hvert af de 11 socialrådgiverstudier kan medlemmerne stifte en lokalafdeling af SDS. For at der er tale om en lokalafdeling, der er berettiget til økonomiske tilskud, delegerede på årsmødet, repræsentanter i Dansk Socialrådgiverforenings regionsbestyrelser m.v., skal der være valgt et lokalt forretningsudvalg.

For at sikre, at de studerende på de enkelte uddannelsessteder har indflydelse på organisationens arbejde og politik, har organisationen en landsbestyrelse bestående af; en repræsentant fra hvert læreruddannelsessted samt forretningsudvalget. Bestyrelsen træder sammen flere gange om året, typisk i weekender på forskellige socialrådgiverstudier.

SDS afholder årligt en række arrangementer for sine medlemmer, bl.a. forårstræf og kurser, ligesom lokalafdelingerne afholder faglige arrangementer på deres respektive uddannelsessteder. Medlemmer af SDS er også inviteret til hovedparten af arrangementer, som Dansk Socialrådgiverforening afholder – oftest gratis.

Kontakt
Kontaktperson: Katrine Gudmandsen, kagu@sdsnet.dk.

Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde

Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde uddanner socialrådgivere. Det er en generalistuddannelse, der kvalificerer den studerende til at varetage jobbet som socialrådgiver. Jobbet består af en bred vifte af opgaver, funktioner og roller knyttet til socialrådgivning og socialt arbejde i det moderne velfærdssamfund:

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi.” Bekendtgørelsen om uddannelsen til socialrådgiver.

Den studerende har mulighed for at give socialrådgiveruddannelsen en særlig toning alt efter valg af studieretning.

Metropol har desuden to forsknings- og udviklingsmiljøer i socialt arbejde, som har til formål at skabe cirkulation af viden mellem praksis, forskning og uddannelse:

Socialt udsatte børn, unge og familier

Forsknings- og udviklingsmiljøet indsamler, skaber og formidler ny viden om udsatte børn og unge. Målet er at styrke den professionelle praksis i arbejdet med udsatte børn, og at bidrage til et styrket samarbejde mellem de relevante professionelle.

Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen

F&U-miljøet vil fra 2013 udvikle ny viden om beskæftigelsesindsatsen til brug for grunduddannelsen som socialrådgiver. Målet er at skabe ny viden om metoder, evidens og organisering i arbejdet med ledige.

Målsætningen for forskning og udvikling i Socialt arbejde er at

 • kvalificere praksis her og nu gennem anvendt forskning
 • sørge for at anvendt forskning lever op til standarder for god forskning
 • sammenfatte, generalisere og omsætte anvendt forskning i grund- og videreuddannelser.

Kontakt
Kontaktperson: Maria Wedum, mawe@phmetropol.dk.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet samt styrker kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både kommuner, regioner og nationalt.

VIVE’s mission er at udarbejde og formidle anvendelsesorienteret forskning og analyser. Centeret skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Kontakt

Tlf: 44 45 55 00

Mail: vive@vive.dk

Læs mere her

Familieområdet Randers

Kontakt

Ann Hermansen, Familiechef

Randers Kommune

Aalborg Universitet

Kontakt

Kontaktperson: Vibeke Bak Nielsen, Socialrådgiver, Ph.d. i socialt arbejde, Adjunkt

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Mail: vibekebak@socsci.aau.dk

Perorsaanermik Ilinniarfik/socialpægogisk seminarium

Grønlands uddannelser for Socialhjælpere, Socialassistenter og Professionsrettede bachelorer i Socialpægogik.