FORSA Konference i Odense – med efterfølgende generalforsamling

19/5 kl. 10.00–16.30: FORSA Konference i Odense – med efterfølgende generalforsamling. Konferencen finder sted på UCL Niels Bohrs Allé, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Lokale NBA-H 104B.

Alle retningslinjer med henblik på at minimere spredning af COVID19-smitte vil blive overholdt på konferencen. Såfremt det ikke bliver muligt at afholde konferencen med fysisk fremmøde, konverteres den til online-format. Du vil I så fald få mulighed for at få returneret din deltagerbetaling, dog på nær 50,- kr. til administrationsomkostninger m.v.

TEMA: Forskning i socialt arbejde med fokus på Unge på Kanten.

OPLÆG VED

Inge Storgaard Bonfils, Ida Schwartz, Mette Pless samt en række workshops.

INDHOLD

Igennem de senere år har der samfundsmæssigt været et øget fokus på at få alle unge i gang med uddannelse, og at de bliver aktive medborgere gennem tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har ført til en række reformer på ungeområdet de senere år med henblik på at få flere unge til at tage en uddannelse og opnå en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvilke indledende resultater har reformerne ført med sig?

Indtil videre ser det ud til, at antallet af unge, der mistrives og står i vanskelige positioner, ikke bliver mindre, men nærmest større. Og det ser ud til, at de reformer i skole, ungdomsuddannelse og beskæftigelsesindsatsen, der skulle gøre indsatsen bedre og lettere, har mødt nogle udfordringer. Dette har påvirket og vist sig i forskningen, i professionsuddannelserne og i det praktiske sociale arbejde.

Vi har derfor i FORSA ved dette års konference valgt at sætte fokus på forskning om unge i udsatte positioner og deres vej fra skoleliv til arbejdsmarked. Konferencen præsenterer keynotes samt projekter, der taler ind i dette emne.

Program onsdag d. 19. maj 2021:

Kl. 9.30: Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.15: Velkomst ved FORSA’s konstituerede formand Anders B. Christensen, VIA

Kl. 10.15-11.05: Keynote 1 – Inge Storgaard Bonfils, docent, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Titel: ’Reconnect’ – en nye vej til inklusion af unge med psykisk sårbarhed i uddannelse og job
Projekt Reconnect er en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge 15-24-årige med tegn på angst og/eller depression. Indsatsen udvikles med afsæt i en Supported Employment (SE) tilgang, kaldet ’Individuelt planlagt job med støtte’ (IPS), som traditionelt retter sig mod voksne med svære psykiske lidelser.

Oplægget sætter fokus på interaktionen mellem forsknings- og praksisbaseret viden i udvikling af en SE-model, målrettet en ny målgruppe, samt lovgivning og vilkår i danske kommuner.

Kl. 11.15-12.00: Praksiserfaringer fra Projekt Reconnect

Interview og dialog med projektkoordinatorer fra de tre involverede kommuner om deres erfaringer med at arbejde efter en SE-tilgang, hvordan de har organiseret sig, og hvilken betydning det har for kvaliteten i det sociale arbejde.

Facilitator: Stella Mia Sieling-Monas, adjunkt KP og medarbejder i forskerteamet, Reconnect
• Bo Kjær Hansen, Projektkoordinator, Reconnect, Ungeenheden, Rødovre Kommune
• Erika Kamilla Thuebæk, Projektleder Reconnect, Jobcenter København
• Rikke Bidstrup, Projektkoordinator, Reconnect, Ungeporten, Bornholms Regionskommune

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.50: Keynote 2 – Ida Schwarts, docent og leder af forskningsprogrammet ”inklusion og hverdagsliv”, UCL
Titel: Fællesskabende praksisser i ungdomsuddannelse og beskæftigelse – den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde

En stor gruppe unge i vores samfund oplever vanskeligheder med at komme videre med uddannelse eller arbejde, og mange opgiver. Det kalder ungdomsforskere en motivationskrise. Gennem empiri fra forskningsprojekter inden for anbringelsesområdet og FGU indkredser oplægget, hvordan vi kan udvikle vores problemforståelse fra at ville motivere den unge til at samarbejde om at skabe gode deltagelsesbetingelser i uddannelses- eller arbejdsfællesskaber.

Kl. 14.05-14.50: Workshop – i lokale NBA-H 106B og 108B
Workshop 1 Forskningsprojekt om NEET-gruppen (Not in Employment, Education or Training)
v/ Per Svanholm Christensen, Nenad Michael Elkjær og Per Westersø, VIA University College. Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Et forskningsprojekt, der sigter mod at undersøge, hvem de unge, der visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af FGU’en, er.

FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks. produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Den nye uddannelse (med start den 01.08.19) er således tænkt som et tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Vi deler i denne workshop de første analyser af en række narrative interview, vi har gennemført i foråret 2021. Derefter søger workshoppen igennem dialog med deltagerne at indkredse viden om unge, som er vanskelige at indfange eller fastholde på FGU, særligt med et blik på, hvad der ser ud til at motivere de unge i andre retninger end den uddannelsesrettede, som samfundet definerer.

Workshop 2 ”Højskolen uden mure”
v/ Charlotte Rosenberg, Lektor, Ph.d. og Rikke Egaa Jørgensen, Lektor, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon, socialrådgiveruddannelsen.

Workshoppen om ”Højskole uden mure” reflekterer over, hvordan et fælles tredje – maden og måltiden, kan skabe rammer for forandring for unge, der har svært ved at deltage i fællesskaber. Samtidig ser vi også på, hvordan forskelle mellem de professionelle aktørers fokus på henholdsvis proces og produkt får betydning for de forpligtende fællesskaber, og hvilke betydninger det har for de unge.

Kl. 14.50-15.10: Eftermiddagskaffe

Kl. 15.10-16.00: Keynote 3 Mette Pless, lektor ph.d. Center for Ungdomsforskning (CEFU), Aalborg Universitet
Titel: Ny udsathed i ungdomslivet?

Mange unge i Danmark trives og har det godt, og i de seneste globale lykkemålinger ligger Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelser med psykisk mistrivsel og ondt i livet breder sig, og det særligt markant i ungegruppen, ligesom at vi fortsat ser et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og kæmper med komplekse udfordringer. Så hvad er på spil, og hvordan kan vi forstå psykisk mistrivsel og udsathed i lyset af de vilkår og forandringer, som præger samfundet og ungdomslivet i dag?

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt (Ny Udsathed), der går tæt på psykisk mistrivsel og udsathed i ungdomslivet, vil lektor Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning præsentere foreløbige perspektiver og fund fra forskningsprojektet. Læs mere om undersøgelsen her: https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/livsstil-og-sundhed/ny-udsathed.aspx

Kl. 16.00-16.30: Afsluttende bemærkninger fra FORSA’s formand og den første uddeling af FORSA-priser

Kl. 16.45-18.00: Generalforsamling

Tilmelding skal ske via NemTilmeld ved at trykke her.