Forfatter: Natasja G. Abrahamsen

Aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling

D. 27.04.22 kl. 14.25 – 16.05 inviterer FORSA til aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling på VIA University College, Ceresbyen i Aarhus. Generalforsamlingen foregår fra kl. 16.15.

TEMA: Socialt arbejde 2022 set fra Kofoeds skole og Udsatterådet i Aarhus Kommune,

OPLÆG VED

Michael Alber, forstander for Kofoeds Skole i Aarhus og næstformand i Udsatterådet i Aarhus fra 2010 til 2022.

TID OG STED

Tid: 27.4. kl. 14.25 – 16.05.

Sted: VIA, Campus C i Aarhus i lokale 2.41.

INDHOLD

Det sociale arbejde på Kofoeds Skole i Aarhus.

Dette foredrag vil give et indblik i det sociale arbejde ved en værdi- og holdningsbaseret selvejende institution, hvor der arbejdes med pædagogiske principper, som har en historie i socialt arbejde siden 1928, og som rummer et særligt menneskesyn.

Skolen arbejder med mening som indgang til udvikling, og har ‘hjælp til selvhjælp’ som pædagogisk profil sammen med ‘det fælles tredje’. Kærlighed, krav og konsekvens fungerer som en pædagogisk linje igennem skolens arbejde.

Målgrupperne, der benytter skolen er de arbejdsledige, de særligt socialt udsatte, grønlænderne, flygtningene og de ‘nye’ unge.

Oplægget handler om tendenser i det sociale arbejde i dag, med fokus på de unge udsattes udfordringer samt Udsatterådet i Aarhus – historien bag rådets tilblivelse og formålet med at have et råd i kommunen, rådets arbejde og opgaver, formen, organiseringen og resultaterne.

GENERALFORSAMLING kl. 16.15:

FORSA indkalder hermed til generalforsamling 27/4-2022 kl. 16.15 på Campus C i Aarhus i lokale C3.04.

Generalforsamlingen afholdes som hybridt arrangement med mulighed for at deltage online via Zoom:
https://viadk.zoom.us/j/69184401953?pwd=cmx3aUdRUExNN3BGZllzVzBZcWhJQT09

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af regnskab for 2021
6. Drøftelse af budget 2023
7. Fastsættelse af kontingent for 2023
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Evt.

Webinar: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

FORSA inviterer til webinar med temaet Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Det foregår online mandag d. 9. maj 2022 kl. 15.30 – 16.45.

TEMA: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

OPLÆG VED

Lektor Marie Louise Lauridsen, UC SYD.

INDHOLD 

Forskeren fortæller: 

Udsatte voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug har behov for en helhedsorienteret koordineret indsats på tværs af sektorer og professioner, og borgere der har komplekse problemstillinger, har generelt behov for et helhedsorienteret perspektiv på deres problemstillinger for at muliggøre tilrettelæggelse af relevante indsats på rette tidspunkt. 

Dette kan en forløbskoordinator, der arbejder med koordinerende indsatsplaner på tværs af psykiatri, misbrugsbehandling og relevante samarbejdspartnere, bidrage til at understøtte. Vi har undersøgt hvordan samarbejdet og arbejdet med planerne fungerer i praksis, med fokus på hvilke kompetencer forløbskoordinatoren skal have for at lykkes med koordineringen på tværs. Og vi finder at det er via de uformelle kompetencer, der bliver bygget bro på tværs og at der her ligger et uudnyttet potentiale som kan gavne borgerens udbytte af forløbet. 

De koordinerende indsatsplaner understøtter arbejdet med fokus på prioritering af indsatser og overblik for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og sikrer viden for de professionelle om, hvem der varetager hvilke indsatser og ikke mindst hvordan de professionelle kommer i kontakt med hinanden. 

Webinaret rundes af med en fælles drøftelse af, hvad der aktuelt rør sig indenfor området og hvordan den hvad den opnåede viden i forskningsprojektet kan anvendes i praksis.    

Webinaret foregår online via Zoom her:

https://viadk.zoom.us/j/63680446760?pwd=MUd4OVVGYk1ZUGdDQ2k4VEo4T0lmdz09 

AFLYST: Inspirationsoplæg om ’Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen’

OBS: Oplægget er desværre aflyst. 

Arbejder du indenfor beskæftigelsesområdet, og er du nysgerrig på seneste forskning omkring borgerinddragelse?  

FORSA, ’Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde’ inviterer til et inspirerende arrangement onsdag d. 25. maj 2022 kl. 15:45 – 17:15.

TEMA: Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen.

OPLÆG VED

Tanja Dall, Ph.d., post doc Institut for Sociologi & Socialt arbejde, Aalborg Universitet.  

INDHOLD

Borgerinddragelse er en væsentlig komponent i udviklingen af holdbare beskæftigelsesindsatser og arbejdsmarkedsdeltagelse. Med afsæt i den nyeste forskning om borgerinddragende beskæftigelsesindsats vil vi introducere forskellige perspektiver og forståelser af borgerinddragelse og dets betydning i praksis. Vi vil tune ind på mødet mellem den professionelle og borgeren og diskutere, hvordan professionelle kommunikativt kan etablere rammer som fremmer borgerens ejerskab til at mestre eget liv, øge sine beskæftigelseschancer mv.  

Arrangementet finder sted:  

Arrangementet er gratis og afholdes i samarbejde med KP, på Campus Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg lokale A212. 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at skrive til sekretariat@forsa.dk 

Tilmeldingsfrist: 6. maj 2022. Angiv ’borgerinddragelse’ i emnefeltet.  

Fortrinsret for medlemmer af FORSA.  

Transport  

Gratis parkering i to timer på Frederiksberg.  

Offentlig transport: Bus 4a, 2a, 68, 12, 250s. Metro: M3 Axel Møllers Have st.  

 

Heldagskonference: Forskning på handicapområdet

FORSA inviterer til heldagskonference med temaet Voksenhandicap i Aarhus torsdag d. 3. november 2022. Konferencen afholdes på Diakonhøjskolen i Aarhus.

TEMA: Aktuelle dilemmaer på handicapområdet.

INDHOLD

FORSA afholder med en bred kreds af aktører en konference, der sætter spot på aktuelle dilemmaer på handicapområdet. Ideen er at tage temperaturen på handicapfeltet socialpolitisk, professionsfagligt og forskningsmæssigt. I den offentlige debat fylder historier om problemer med at få tilstrækkelig hjælp en del, og det er velkendt, at kommunerne er økonomisk pressede på det specialiserede handicapområde, der samtidigt er karakteriseret ved stigende behov. Og det på trods af, at Danmark er forpligtet på handicapkonventionen. Spørgsmålet om rettigheder forekommer centralt i mange af de aktuelle debatter om handicap. Rettighed til hjælp og omsorg, rettighed til egen bolig, rettighed til et job, rettighed til et seksualliv mv. ser ud til at  være nogle af tidens tematikker, der også rejser dilemmaer i det professionelle arbejde.

Formålet med konferencen er at samle alle, der interesserer sig for udviklingen på handicapfeltet, det være sig professionelt, uddannelsesmæssigt, forskningsmæssigt eller politisk. Det er en bred kreds af aktører på det sociale område, der står bag initiativet, der både har en række Keynote speakere samt en række workshops.

Konferencen byder på bidrag fra nogle af Danmarks dygtigste forskere indenfor feltet. Deltagelse er gratis for medlemmer af FORSA, og endeligt program for dagen udsendes primo maj 2022 – så reservér datoen! 

Webinar om samskabelse

Tirsdag d. 26. oktober kl. 15.00-16.00: Webinar på Zoom. 

TEMA: Udsat for samskabelse – bottom-up perspektiver på samskabelse i socialt arbejde.

OPLÆG VED

Ph.d. og indstillet kandidat til FORSA’s Forsknings- og udviklingspris, Maja Müller.

INDHOLD

Samskabelse mellem frontmedarbejdere og udsatte grupper i det sociale arbejde kan være udfordret af borgernes udsatte position og de indlejrede magtrelationer samt myndigheds- og klientroller, der ofte eksisterer i det sociale arbejde. I dette webinar belyses det, hvorledes samskabelsesprocesser kan skabe nye roller og rolleskift i det sociale arbejde, ligesom barrierer og dilemmaer herfor diskuteres. Der tages et særligt afsæt i brugerperspektiver fra væresteder for udsatte grupper.

Arrangementet foregår online på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/61366914584?pwd=L01zLzJuYU5sRkZUZXE0SlVZTUxydz09

Aktualitetsforedrag om Børns rettigheder i den kommende børnelov

Københavns Professionshøjskole, FORSA, Foreningen af forskere i socialt arbejde, Videnscenter for Børneinddragelse og Udsatte Børn & Akademisk Forlag indbyder til reception for bogen Børns rettigheder i den kommende børnelov – kan de noget nyt?

Fredag d. 29. oktober kl. 14.15-16.15 ved Københavns Professionshøjskole, Auditoriet, Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frederiksberg.

TEMA: Børns rettigheder i den kommende børnelov.

OPLÆG VED

Docent Anne Marie Willumsen, VIA.

Afdelingsleder på Institut for Menneskerettigheder, Nikolaj Nielsen.

Lektor Yvonne Mørck, RUC.

Ph.d. Bo Wagner Sørensen, KU.

Docent Frank Ebsen, KP, Foreningen De Anbragtes Vilkår.

Fransiska Mannerup, Foreningen De Anbragtes Vilkår. 

Lektor Ida Schrøder, KP.

INDHOLD

Folketinget forhandler for tiden om en ny ambitiøs børnelov. Den forventes vedtaget i foråret 2022 og skal afløse Servicelovens kapitel om særlig støtte til udsatte børn. Regeringen og aftalepartierne har varslet, at loven vil give anbragte børn en række nye rettigheder. Rettighederne vil styrke barnets stemme endnu mere. Er det noget, der får betydning i praksis? Og hvad betyder det for børn og unge at kunne træffe beslutninger, som får afgørende indflydelse på deres tætteste familierelationer?

Spørgsmålene er mange. Vi har ikke de færdige svar. Men vi rejser nogle spørgsmål og giver nogle bud fra forskere og specialister.

Aktualitetsforedrag om LGBT+ i hjemløshed

FORSA og Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus inviterer til aktualitetsforedrag om LGBT+ i hjemløshed – et projekt, der har været indstillet til FORSA’s Uddannelsespris 2021.

Onsdag, d. 23. november 2021 kl. 14.25 – 16.05 ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Campus Aarhus C. C2.41.

TEMA: LGBT+ i hjemløshed – En diskursanalyse af forståelsen af unge LGBT+ -personer i hjemløshed, set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv.

OPLÆG VED

Anne Cathrine Grodt Isted. Professionsbachelor i socialt arbejde.

INDHOLD

Dette foredrag er på baggrund af et bachelorprojekt om målgruppen og som har et socialkonstruktivistisk afsæt og beskæftiger sig med diskurser på området for unge LGBT+-personer, som oplever hjemløshed samt hvilke betydninger disse diskurser har for udførelsen af det sociale arbejde med målgruppen. Betydningen af diskursernes påvirkning af det sociale arbejde ses i manifesteringen af de offentlige strukturer, og i den svage offentlige opmærksomhed på målgruppen.

Anders Bøggild Christensen, FORSA: ”Dette spændende bachelorprojekt har været indstillet til FORSA´s uddannelsespris i 2021”.

Se mere her: Aktualitetsforedrag 23.11.2021.

Aktualitetsforedrag om digitaliseringens betydning for socialt arbejde

Tirsdag d. 28. september kl. 14.25-16.05 ved Campus C, A C2.41, VIA Socialrådgiveruddannelsen Århus.

TEMA: Digitaliseringens betydning for socialt arbejde.

OPLÆG VED

Lena Kjeldsen, docent hos Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA.

INDHOLD

Oplæg om digitaliseringens betydning for socialt arbejde. Lena Kjeldsen introducerer forskellige begreber og teknologier, der allerede anvendes eller er på vej i myndighedsarbejdet.

Bemærk: Foredraget streames ikke.

Aktualitetsforedrag om socialt arbejde med børnekræft

Tirsdag d. 12. oktober kl. 16.30-18.30 ved Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø.

TEMA: Sociale konsekvenser af børnekræft.

OPLÆG VED

FORSA prisvinder og Ph.d. Line Thoft Carlsen.

INDHOLD

På baggrund af sin Ph.d.-afhandling ”Sociale konsekvenser af børnekæft” fortæller Line Thoft Carlsen om nogle af de sociale forandringer og udfordringer familier, der er berørt af børnekræft, er eksponeret for.

Foreningen er vært for lidt at spise og drikke.

Bemærk: Tilmeld foregår via opslag hos FORSA på Facebook.

Temauge 34: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne (online)

Uge 34: Mandag 23/8 kl. 14-16, tirsdag 24/8 kl. 14-16 og onsdag d. 25/8 kl. 14-16: Webinarer i samarbejde med professionshøjskolerne 

TEMA: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne.

OPLÆG VED

Webinar 1: Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole samt Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

Webinar 2: Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd samt Sanne Haase, Forskningschef VIA University College.

Webinar 3: Ansatte ved professionshøjskolerne.

INDHOLD

Professionshøjskolerne har siden 2013 modtaget forskningsbevilling på finansloven. Samtidig er indført en stillingsstruktur ved professionshøjskolerne, hvor adjunkter skal kvalificere sig til at kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver.

FORSA har til formål at fremme forskning og udvikling i socialt arbejde. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for forskning og søge muligheder for formidling af forskning. I den sammenhæng har FORSA en rolle ift. at være et netværk for den forskning og udvikling i socialt arbejde, der foregår på de enkelte professionshøjskoler.

FORSA arrangerer derfor en temauge med tre online eftermiddage med fokus på forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Vi anser dette som en fleksibel tilrettelæggelse og håber på stor tilslutning til konceptet.

Første eftermiddag tematiserer den overordnede strategi om forskning i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Hvad er professionshøjskolernes sigtemærker ind i et komplekst felt med mange aktører, der skaber viden om socialt arbejde? Hvordan organiseres forskningen? Hvordan er status, og hvordan ser fremtiden ud?

Anden eftermiddag tematiserer adjunkters muligheder og betingelser for at være forskere og udviklere. Som en del af adjunktkvalificeringen er det nødvendigt, at adjunkter har fokus på opbygning af forsknings- og udviklingskompetencer. På den måde deltager adjunkter i at skabe væsentlig viden om socialt arbejde. Men adjunkters projekter og vilkår ser forskellige ud i landet, og der sker sjældent udveksling og opsamling af erfaringer. FORSA tilbyder en netværksmulighed for at udveksle erfaringer på tværs af landet.

Tredje eftermiddag tematiserer den forskning, der faktisk foregår ved professionshøjskolerne. På tværs af landet vil forskere og udviklere præsentere projekter og forskningsresultater. Præsentationerne samles tematisk, så det bliver muligt for tilmeldte at prioritere det forskningsområde, man interesserer sig mest for.

Program for temauge 34: 

Mandag 23/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes forskning i socialt arbejde

  • Hvilke tanker og prioriteringer gør professionshøjskolerne i forhold til forskning i socialt arbejde?
  • Hvordan kommer forskning i socialt arbejde til syne i kategorier og strategier i professionshøjskolerne?
  • Hvad er status og hvordan tegner fremtiden?
  • To forskningschefer giver deres korte bud, hvorefter der bliver workshop med mulighed for fælles debat.

Oplæg:

Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

https://viadk.zoom.us/j/69381122991?pwd=L1NwOTBreEpmQ3VWTnpXV0libGlOdz09

 

Tirsdag 24/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes strategi for at kvalificere adjunkter til forskning og udvikling.

  • Hvordan understøtter professionshøjskolerne adjunkternes muligheder, og hvad er vilkårene som adjunkt?
  • En række forskningsledere giver deres bud og lægger op til debat og erfaringsudveksling.

Oplæg:

Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd

Sanne Haase, Forskningschef VIA University College

https://viadk.zoom.us/j/68161054060?pwd=UUlwRWRTekhMSzZyY2gra3c4akZxQT09

 

Onsdag d. 25/8 kl. 14.00-16.00: Præsentation af forskning og udviklingsprojekter ved professionshøjskolerne.

  • Ansatte ved professionshøjskolerne præsenterer forsknings- og udviklingsprojekter. Workshops inddeles tematisk med mulighed for valg af stream.

Webinar 1:

Oplæg 1:

Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang, Ph.d. Forskningsassistent, Kommunal forvaltning og praksis, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

Indhold: Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang fra Kommunal forvaltning og praksis, Anvendt Velfærdsforskning, UCL. Titlen på oplægget er Konstruktionen af algoritmer og det professionelle skøn i socialt arbejde: forventninger til og erfaringer med kunstig intelligens på det sociale område.

Oplæg 2:

Pia Vedel Ankersen, Ph.d., Forskningsleder MSO, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund Forskningsleder, Program for Organisation, koordination og borgerinddragelse

Indhold: Oplægget præsenterer et forskningsprojekt omkring implementering af integrerede indsatser. Der er særligt fokus på det oversættelsesarbejde, den fagprofessionelle udfører i arbejdet med at omsætte og oversætte de manualbaseret Assesitive Outreach metoder, som Socialstyrelsen søger udbredt.

Webinar 2:

Oplæg 1:

Mette Bonderup, Cand. Soc., Phd., lektor UCL, Sundhed, samfund og velfærdsforskning.

Indhold: Bonderup præsenterer under titlen: ”Hvad styrer professionelles vurderinger af problemer og behov?” Oplægget baserer sig på en ny ph.d. afhandling om de professionelles faglige vurderinger af familiers problemer og behov. Helt konkret fem grupper af professionelle – myndighedssagsbehandlere på B&U området, myndigheds-sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, mentorer, kontaktpersoner og case-managere. Afhandlingen analyserer den individuelle udfoldelse af skønnet og den måde skønnet påvirkes/udvikles på, når professionelle arbejder sammen om at finde fælles problemforståelser i tværgående teams.

Oplæg 2:

Anne Mette Habekost cand.jur., lektor, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Indhold: Habekost præsenterer under titlen: ”Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sociale sager”. Oplægget tager udgangspunkt i ny udgivelse om dette med fokus på dette lidt komplekse felt.

https://viadk.zoom.us/j/62998865988?pwd=QUVld1BQUXdEVkY2VllFWTM5LzZwUT09 

OBS: Tilmelding er ikke nødvendig. Alle oplæggene foregår via Zoom.