Forfatter: styrmand

FORSA Nordic / NOUSA – Konference 2016

FORSA Nordic og NOUSA afholder nordisk konference ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol i København 7-9/11 2016.

Konferencens hjemmeside findes her.

FORSA Nordic og NOUSA afholder nordisk konference ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol i København 7-9/11 2016.

Nærmere omkring konferencen, herunder anmeldelse af workshops, findes på konferencens hjemmeside.

6th European Conference for Social Work Research

Reflective social work practices in contemporary societies: Dialogues and new pathways between praxis and research

Fuld omtale

CALL FOR PAPERS
REFLECTIVE SOCIAL WORK PRACTICES IN CONTEMPORARY SOCIETIES:
DIALOGUES AND NEW PATHWAYS BETWEEN PRAXIS AND RESEARCH
6th European Conference for Social Work Research
March 30-April 1st 2016
Submissions deadline: Friday, October, 9th, 11:59 pm (Lisbon time)

The organizing committee will welcome proposals based on research work. This includes
original empirical work, research reviews and theoretical contributions that rely on one or more
of the following eight streams:
1. A Research Agenda for Social Work in contemporary societies: possibilities, constraints and
limitations. This may include issues about its academisation process in different countries, and
how to narrow the dialogue and the relationship between research and practice.
2. Empowering practices. Citizens’ participation in the construction of social work action and
research. This may include how social activism and civil society may assume a critical role in
social intervention.

3. Comparative studies. Features, commonalities and differences of social work across Europe
and across different (social, cultural, political and historical) contexts.
4. Social Work and Social Policy: interrelations, challenges and impacts in times of crisis. This
may include the political dimension of Social Work in times when welfare regimes are being
questioned and modified; the implications of changes in social policy for social work practices;
and the analysis of the intertwined relation between social work and social policy.
5. Research contributions to Human Rights, Social Justice and ethical issues in contemporary
Social Work. This may include research on what ways social work is a human rights and social
justice based-profession; the major ethical debates present in the practices of today’s social
workers; and how is Social Work responding to social inequalities.
6. The quest for quality and service evaluation: New challenges for praxis and research in social
work. This may include New Public Management trends and challenges and issues they pose
for Social Work practice.
7. Historical Studies. Practices, approaches and domains. This may include discussing the faces
of social work action and research that have developed throughout history; how did Social
Work evolve through times; and what kind of historical trends are present in the profession or
re-emerging in present.

8. Research in Social Work education. Models, practices and results. This may include what are
the different education models and practices of research in Social Work and what kinds of
Social Work visions do they sustain. And what can be learned from research about the core
competencies for social work research in present time

Ph.D.-afhandling om socialøkonomiske virksomheder

Christian Franklin Svensson fra RUC og FORSA’s Ph.D-netværk har udgivet sin afhandling om socialøkonomiske virksomheder – Anstændighedens udfordringer: Relationer, navigationer og horisonter i socialøkonomiske virksomheder.

Afhandlingen undersøger tre kommunale socialøkonomiske virksomheder, der aktiverer socialt udsatte borgere med fysiske eller psykiske udfordringer. Medarbejderne forsøger at opretholde en fornemmelse af anstændighed i form af humane idealer som inddragelse, medansvar og sociale relationer. De socialøkonomiske virksomheder opleves her som meningsfulde, når de sociale og profitorienterede dimensioner er afbalanceret. Udfordringen er, at denne meningsfuldhed forsvinder, når kravene fra kommunen om omsætning og produktion øges.

Undersøgelsen giver også indsigt i samarbejdet med den offentlige sektor. Medarbejderne har her især oplevelser af udynamiske og ukonstruktive kommunale strukturerende systemer og krav.

Socialøkonomiske virksomheder idealiseres politisk ofte som normativt gode med overelaborerende betegnelser som social innovation og socialt entreprenørskab. Denne idealisering belyses i afhandlingen i diskussioner om velfærdssamfund, arbejdsmarked og profitorientering.

Anstændighedens udfordringer: Relationer, navigationer og horisonter i socialøkonomiske virksomheder.

2015, 1. oplag. 190 sider. ISBN 978-87-91387-82-1. Trekroner: Roskilde Universitet.

Afhandlingen kan hentes som pdf-fil her.

Gå-hjem-møde 8. april: Præsentationer

FORSA’s ph.d.-netværk takker for et vellykket gå-hjem-møde onsdag den 8. april.

Med omkring 60 deltagere, tre oplægsholdere og tre opponenter, var der godt fyldt op i lokalet hos AAU i Sydhavnen.

Mathias Herup Nielsen, Anne Gørlich og Julia Salado-Rasmussen (alle ph.d.-studerende på AAU) gav hver deres bud på forskning på kontanthjælpsområdet. Mathias talte om kategoriseringer, mostand og kritik. Anne tale om unge på kanten af uddannelse og arbejde, samt om brugen af ”poetisk metode”. Julia præsenterede et litteraturstudie af effektmålinger på området og talte om evaluering af indsatser. Anne-Kirstine Mølholt, Dorte Caswell og Stella Mia Sieling-Monas agerede opponenter.

Deltagerne repræsenterede både praksis, uddannelse og forskning. Vi havde en række deltagere fra AAU (studerende og forskere), metropol (studerende, undervisere, forskere), jobcentrene i region Hovedstaden (ledere og medarbejder), samt en række deltagere fra forskellige interesseorganisationer.

Mange tak til alle de fremmødte, samt til oplægsholdere og opponenter.

Dagens præsentationer findes her:

Mathias Herup

Anne Gørlich (obs: stor fil – den kan tage tid at hente)

Julia Salando-Rasmussen

8.april 2015: Gå-hjem-møde om beskæftigelsesområdet

FORSA inviterer i samarbejde med Aalborg Universitet, København til gå-hjem-møde med præsentation og diskussion af tre aktuelle projekter om beskæftigelsesområdet.

 

Programmet for eftermiddagen:

15.00 Velkommen. Derefter præsentation ved Anne Gørlich, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Filosofi og Læring:
Titel: Unge på kanten af uddannelse – hvem, hvad og veje frem?
Fælles diskussion (opponent: Anne-Kirstine Mølholt, ph.d. AAU)

Oplæg baseret på billeder og stikord. Projektet beskæftiger sig med unge uden uddannelse og arbejde og med tiltag, som kan hjælpe de unge til at overkomme barrierer for at færdiggøre en uddannelse. Ph.d. afhandlingen er både en evaluering af konkrete igangsatte forsøg og et bidrag til nye måder at forstå ‘fastholdelse i uddannelse’ som et processuelt og mangetydigt fænomen. Jeg bruger ud over gængse kvalitative metoder også poetisk metode

15.40 Præsentation ved Mathias Herup Nielsen, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Statskundskab:
Titel: Kategoriseringer af kontanthjælpsmodtagere og politisk legitimitet.
Fælles diskussion (opponent: Dorte Caswell, Lektor.)

De seneste årtier har budt på vidtgående forandringer af de kategorier, der benyttes til at beskrive kontanthjælpsmodtageres jobparathed: Fra at fokusere på problemer og vanskeligheder, til i stedet at fokusere på kontanthjælpsmodtageres styrker og ressourcer. I oplægget optegner jeg denne udvikling og argumenterer for, at den er væsentlig for den førte beskæftigelsespolitiks legitimitet: En disciplinerende beskæftigelsespolitik har brug for en ressourcestærk masse af borgere, som den legitimt kan rette sin politik imod. Oplægget tager afsæt i en nyudgivet artikel i ”Tidsskrift for arbejdsliv”.

16.15 Pause. Derefter præsentation ved Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Statskundskab:
Titel: Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet?
Fælles diskussion (opponent: Stella Mia Sieling-Monas, ph.d.)

Jobcentrene anvender i dag en lang række forskellige beskæftigelsesindsatser til at få ledige borgere i arbejde, herunder eksempelvis uddannelsesforløb, løntilskud og virksomhedspraktik. Men hvad virker, hvad virker ikke – og for hvem? I oplægget vil disse spørgsmål søges besvaret på baggrund af et litteraturstudie, som ser nærmere på undersøgelser og forskning indenfor beskæftigelsesområdet.

17.00 Opsamling og afrunding (Vi slutter kl. 17.15)

Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Tilmelding: Senest 1. april 2015 til stms@dps.aau.dk

FORSA Information, februar 2015

FORSA Information, februar 2015 er offentliggjort. Bladet kan læses her.

Bladet udkommer to gange årligt og indeholder informationer om foreningen, vores arrangementer og vores medlemmer.

I denne udgave kan du også læse en spændende artikel om “Vidensbaseret Socialt Arbejde på Forsorgsområdet”, og få en forsmag på vores årsmøde i oktober 2015.

Netværksgruppe for ph.d-studerende

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde (FORSA) har taget initiativ til et netværk, som skal skabe tilknytning mellem relevante forskningsprojekter på ph.d.-niveau.

Netværket skal skabe en platform for gensidig sparing imellem ph.d.-studerende, som beskæftiger sig med forskning i socialt arbejde i forskellige afskygninger.

Netværkets aktiviteter vil bestå af indlæg af og til ph.d.-studerende i medlemsbladet FORSA Information, mulighed for at overvære præsentationer af de nyeste resultater fra vores projekter på FORSA’s gå-hjem-møder, samt muligheden for at inkludere særlige ph.d.-workshops i forbindelse med FORSA’s årlige konferencer.

For mere information omkring netværket, kontakt Stella Mia Sieling-Monas (stms@dps.aau.dk)