FORSA Årsmøde 2017
26.-27. oktober 2017
Socialrådgiveruddannelsen
VIA UC, Ceresbyen Aarhus

Årsmødet

Tema: Samfundets fokus på arbejde og uddannelse

Det sociale arbejde med såvel voksne som unge er præget af et ønske om og en bestræbelse på at sikre, at den størst mulige del af befolkningen bidrager aktivt til samfundet igennem uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet, og ikke ligger fællesskabet (økonomisk) til last.

Dette fokus har haft central betydning for reformudviklingen på social- og beskæftigelsesområdet igennem de seneste årtier. Det bliver synligt i de politiske strategier, hvor fokus på at få flest muligt i arbejde, og samtidig få unge hurtigt igennem uddannelsessystemet, er stadigt mere dominerende. Det er en tendens, som ligeledes rækker ind i sundhedssektoren, som eksempelvis inddrages i afprøvningen af arbejdsevne og i vurdering af arbejdsparathed og tildelingen af pensioner. Samlet set betyder det, at den enkelte socialarbejder i sin fremskudte position møder udsatte borgere, og i dette møde i praksis skal arbejde med de politiske krav om arbejde og/eller uddannelse, koblet til øgede krav om at evidensbasere sin praksis og med forrang for evidens frembragt med særlig metoder, der ofte ligger et stykke fra praktikerens kernekompetencer.

Spørgsmålet er, hvad disse samfundsmæssige og politiske tendenser betyder for forskning, uddannelse og praksis i det sociale arbejde. Vi ser ofte en prioritering af effektstudier i forhold til finansieringen af forskning og evaluering på socialområdet og et ønske om at inkorporere resultaterne af disse studier i praksis. På uddannelserne stilles krav til de studerende om, at de har øget indsigt i, hvordan krav om evidensbasering og ”best practice” anvendes og omsættes til praksis samt, at der er kommet et øget fokus på at kunne foretage dokumentation og evaluering. Desuden ses det, at den sociale frontmedarbejders skønsmæssige og individuelle råderum i arbejdet med borgeren indskrænkes, som et resultat af den politiske styring og prioritering på området.

Vi ønsker ved dette årsmøde at sætte ovenstående tendenser til debat. Vi retter blikket mod det samfundsmæssige fokus på arbejde og uddannelse ved bl.a. at spørge hvordan og hvorvidt, der er tale om en styring af socialt arbejde gennem lovgivning og politiske beslutninger, eller om styring baseret på brug af faglig viden fra og om det praktiske sociale arbejde. Er det muligt i øjeblikket at se, at de politisk besluttede strategier har forrang i tilrettelæggelse og udførelse af socialt arbejde? Hvordan sikres en inddragelse af forskning og faglig viden fra og om praksis som medspiller og kritisk sparringspartner? Hvilken betydning får dette for den enkelte borger i det danske samfund? For frontmedarbejderen og for forskningen?

Program

TORSDAG DEN 26. OKTOBER

10.00-10.30: Registrering og morgenkaffe
10.30-10.45: Velkomst
10.45-12.15: Keynote # 1: Finn Amby, Adjunkt, Ph.d. VIA Socialrådgiveruddannelse. Forsker i beskæftigelse for mennesker med handicap.

Handicap i social-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken: Om kategorier og kategorisering.

Uddannelsessektoren er forpligtet til at stille støtte til rådighed for studerende med funktionsnedsættelser. I beskæftigelsespolitikken er handicap til gengæld nærmest en usynlig målgruppe, og vi ved kun meget lidt om, hvilken indsats der ydes, og hvilken effekt den har. I kontrast hertil er der på det sociale område formuleret en ambitiøs datastrategi, hvor der sker registrering af handicapbetingede ydelser på individniveau for at skabe grundlag for effektive og billige løsninger. Hvad bunder disse forskelle i, og hvad betyder det for målgruppen?

12.15-13.00: Frokost – integreret med næste programpunkt. Tid til dialog og netværk.

13.00-14.30: Markedsplads med talks og oplæg fra FORSA’s institutionsmedlemmer, samarbejdsorganisationer og forlag med interesse i forskning i social arbejde. Vi har inviteret blandt andet:
– Huset Venture
– Akademisk Forlag
– Hans Reitzels forlag

14.30–16.00: Keynote # 2: Anne Gørlich, adjunkt. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Forsker bl.a. i sårbare unge i uddannelsessystemet.

Udsatte unge i en uddannelsestid

Der sker for tiden store samfundsmæssige forandringer, som ikke mindst påvirker udsatte unge.

I dette oplæg vil jeg ridse op, hvordan nogle af disse forandringer tager sig ud i de unges liv.

Hvordan håndterer de krav om uddannelse, præstationer og ’employability’?Og hvad betyder det i det sociale arbejde?

16.00–16.15: Tak for i dag

16.30-18.00: Generalforsamling i FORSA. Dagsorden.

19.00: Middag på Restaurant Ricks – Tilmelding og betaling sker separat. Pris: 500 kr.

FREDAG DEN 27. OKTOBER

09.00–9.15 Ankomst og morgenkaffe

09.15-10.45 Keynote # 3: Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d. Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet, Metropol, Søren Salling Weber, Ph.d. studerende, Institut for mennesker og teknologi, RUC og Anders Thomsen Brok, IPS-konsulent, Region Hovedstaden.

Tema: Når jobkonsulenten flytter ind i behandlingspsykiatrien – IPS, en beskæftigelsesindsat målrettet mennesker med svær psykisk lidelse.

Der er stigende fokus på, at den beskæftigelsesrettede indsats sker i et samspil med den sundhedsfaglige behandling af borgeren. Et eksempel er metoden Individuel planlagt job med støtte (IPS), som er målrettet mennesker med svær psykisk lidelse. Et centralt princip i IPS er, at jobkonsulenten integreres i behandlingspsykiatrien for at støtte borgerens job/uddannelsesmål.

I dette oplæg præsenteres indsigter fra et aktuelt forskningsprojekt om implementering, organisering og erfaring med IPS i en dansk kontekst. Via en teoretisk rammesætning af spændingsfeltet mellem beskæftigelsesindsatser og psykiatrisk behandling, præsenteres foreløbige resultater fra forskningsprojektet, i en dialog med en IPS-teamleder.

10.45-11.15: Formiddagskaffe

11.15–12.45: Keynote # 4: Keld Thorgård, ph.d, forskningschef UC Syd.

Tema: Forskning, profession og praksis – om sikring af kvalitet og relevans i professionsrettet forskning

Forskning i tilknytning til velfærdsprofessionerne ses som en vej til at styrke uddannelser og forbedre kvaliteten i opgaveløsningen, men der er også betydelig uenighed om, hvordan denne forskning skal bedrives. Professionshøjskolernes forsknings – og udviklingsaktiviteter er en del af denne diskussion, men det er også en bredere og mere grundlæggende forskningspolitisk diskussion. Kravene og forhåbninger til moderne forskning er enorme. Den skal gøre en forskel for den enkelte borger, men den skal også foregå i koncentrerede internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljøer. Der skal prioriteres skarpere, mens der med skærpede krav om evidensbasering og forskningsunderstøttet opgaveløsning synes at være uendeligt mange problemstillinger, der må forskes i for at løfte velfærdsopgaverne. Skalaen for krav og forventninger til moderne forskning er spændt helt ud, og spørgsmålet om kvalitet og relevans i Professionshøjskolernes forskning er en del af denne diskussion. Hvordan kan kravene balanceres? Hvordan sikres god forskningsinformeret professionsudvikling?

12.45-13.30: Frokost

13.30-14.45: Paneldebat – FORSA sammensætter et panel af forskere, praktikere, borgere og politikere. Emnet: En kritisk diskussion af hvad det samfundsmæssige og politiske fokus på aktivering og krav om effekt, evidens og ”best practice” betyder for forskning, uddannelse, praksis og borgere.

  • Anne Hegelund, socialrådgiver, unge og uddannelse, Århus Kommune
  • Lotte Henriksen, Socialchef, Århus Kommune
  • Ulf Harbo, medlem af kommunalbestyrelsen, Norddjurs Kommune
  • Else Marie Dalgaard Frandsen, Administrationsbacheloruddannelsen, VIA UC

14.45-15.00: Farvel og tak for denne gang.

Det praktiske

FORSA Årsmøde 2017 blev afholdt den 26.-27.oktober på Socialrådgiveruddannelsen, VIA, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.

Kort

Priser for deltagelse torsdag og fredag, excl middag torsdag

Medlemmer, inkl. institutionsmedlemmer: 1500 kr.

Ikke-medlemmer: 2000 kr. Bemærk at prisen inkluderer medlemskab af FORSA Danmark for 2017.
Bemærk: Medlemskabet fornys automatisk for 2018 medmindre du annullerer det inden 31. december 2017.

Studerende og pensionister: 750 kr.

Middag torsdag: 500 kr.