FORSA Danmark
Årsmøde: 8.-9. oktober 2019

Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Årsmødet

Tema: Borgerstemmer på social- og sundhedsområdet

I såvel det sociale arbejde som på sundhedsområdet kan der for tiden spores en stigende interesse for borger- og brugerperspektivet. Dette sker inden for både forskning i børn og unge, socialt udsatte grupper og borgernes kontakt med sundhedssystemet. Spørgsmålet er, hvad denne tendens udspringer af, og hvilke perspektiver der ligger i det for både forskning, uddannelse og praksis.

Samfundsmæssigt og socialpolitisk er inddragelse af borgeren et centralt omdrejningspunkt. Vi ser eksempler på børneområdet, hvor fokus er styrkelsen af inddragelsen af børn og unge i deres egen sag. Et andet perspektiv i det praktiske sociale arbejde er centreret om, at ansvarliggøre den udsatte voksne borger i forhold til eget liv. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om borgerperspektivet og inddragelsen udfordres af forskelle i værdier om, hvad der vil være det rigtige og det bedste for den enkeltes liv i en given situation.

Inddragelsen af borgernes stemmer i velfærdsprofessionelt arbejde rummer således både traditioner og en række potentialer, men rejser også spørgsmål og etiske udfordringer, som handler om hvordan disse borgerstemmer kommer til orde, og om hvordan inddragelse af borgerperspektivet hænger sammen med de rammebetingelser, der stilles til rådighed for arbejdet på social- og sundhedsområdet.

Vi vil på FORSA’s årsmøde i Kolding følge denne tendens og sætte ord på både de overordnede udviklingstendenser og forklaringer, samtidig med at vi inviterer til oplæg og dialog om konkrete projekter, som har arbejdet ekstraordinært fokuseret med inddragelsen af netop borgerperspektivet.

Program

9.30-10.00: Registrering og morgenkaffe

10.00-10.15: Velkomst v/ formand Vibeke Bak Nielsen

10.15-11.15: Keynote 1Hanne Katrine Krogstrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet (AAU). Forskningsområde: Offentlig forvaltning og organisation, herunder brugerinvolvering i kvalitetsudvikling

11.30-12.30: Keynote 2 –  Maja Müller, ph.d.-studerende, socialrådgiveruddannelsen, UCL. Ph.d. projekt med titlen ”Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere”

12.30 – 13.30: Frokost, integreret med næste programpunkt. Tid til dialog og netværk.

13.30 – 14.30: Markedsplads med talks og dialog – under planlægning, men følgende tænkes inviteret

 • Sociale Foreninger og organisationer i og omkring Kolding
 • Forlag med interesse i forskning i socialt arbejde.
  • Forlaget Hans Reitzels kommer med forlagsredaktør Kamma Lund Jensen og markedskonsulent Camilla Vangsgaard deltager med bogstand.
 • Studerende fra social- og pædagoguddannelserne med deres BA-projekter
  • Projekt 1 (Louise) med afsæt i følgende problemformulering:
   • “Langtidsledighed er et velkendt fænomen hos udsatte grupper af arbejdsløse. Aktuel forskning har peget på, hvordan en frustrerende oplevelse af at være i en venteposition udfordrer såvel borgerne selv, som beskæftigelsesmedarbejderne. Specialet undersøger oplevelsen af tiden, der går i beskæftigelsesforløbet. Tilgangen er eksplorativ med et formål om at opstille hypoteser til videre studie af selve tidsaspektet i langtidsledighed. Undersøgelsen er empirisk baseret på en case af tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der nu er kommet i beskæftigelse. Analysens hovedfund samles dels i en hypotese om, at kontrol over tid påvirker oplevelsen af stilstand. Dels i en hypotese om, hvordan borgernes oplevelse af langtidsledighed påvirkes af deres tidshorisont i forhold til nutidens normer og fremtidsperspektivet.”

  • Projekt 2 (Arendse) med følgende problemformulering:
   • Jeg ønsker at undersøge den aktuelle problematik vedrørende reform af førtidspension og fleksjob fra 2013, som oplevet i et kritisk borgerperspektiv, med henblik på en videre analyse af tidens neoliberale diskurs og her tilhørende komplekse magt- og styringsformer.

14.45 – 15.45: Keynote 3 – Hans Kloppenborg, projektleder, VIVE. Oplæg med udgangspunkt i ”Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse”

15.45-16.00: Tak for i dag

16.15-18.00: Generalforsamling i FORSA. Dagsorden meddeles senest 31/8. Forslag til beslutning indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen, jf FORSAs vedtægter. Hold blandt andet øje med hjemmesiden, FORSA på de sociale medier og FORSA Information

Endeligt program meddeles i løbet af august og september 2018

Det praktiske

FORSA Årsmøde 2018 holdes 1. oktober 2018 på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Seneste frist for tilmelding er 26/9, kl. 10.00!

Pris inkl. frokost

Medlemmer: 250 kr.

Ikke-medlemmer: 750 kr.

Ikke-medlemmer (studerende og pensionister): 450 kr.

Tilmelding via NemTilmeld

Kort